Viimeksi päivitetty 17.09.2023

Tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen selvitys henkilötietojen käsittelystä.

 

Rekisterinpitäjä

Elina Partanen
Snellmaninkatu 2B
Kuopio
Y-tunnus: 2476666-8
sähköposti: elina@elinapartanen.fi

 

 

Tietosuoja-asioita koskevat yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröityä kehotetaan ottamaan yhteyttä edellä mainittuun yhteyshenkilöön.

 

 

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:

 • Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn
 • Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde
 • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen asiakassuhteeseen
 

 

Rekisteröidyn henkilötietoja käytetään

 • Asiakkuuden ylläpitämiseen
 • Tilausten toimitukseen, käsittelyyn, hallinnointiin ja arkistointiin
 • Asiakaskokemuksen parantamiseen
 • Markkinointiin

Rekisteröidyn tietoja käytetään markkinointiin vain rekisteröidyn antamalla erillisellä tietoisella suostumuksella. Suostumus kysytään palautteen keräämisen yhteydessä.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

 • Rekisteröidyn itse rekisterinpitäjälle luovuttamat tiedot tuotetta tai palvelua tilatessa
 • Rekisteröidyn itse rekisterinpitäjälle luovuttamat tiedot asiakassuhteessa
 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteröidyn tietoja käytetään OP ryhmän Pivo Wallet Oy:n (Y-tunnus 2241007-8) OP Kevytyrittäjä palvelussa. Käytetyt henkilötiedot muodostuvat palvelussa kirjanpidossa käytetyistä maksutapahtumista ja maksukuiteista.

Rekisteröidyn tietoja käytetään Visma Payments Oy (Y-tunnus 2486559-4) Visma Pay maksunvälityksessä. Henkilötietoja käytetään maksutapahtuman muodostamiseen verkkokaupassa tai muuten rekisteröidyn ostaessa tuotteita tai palveluita.

 

Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Sivuston tietoturvan takaamiseksi sivuston lomakkeissa käytetään Googlen reCAPTCHA-palvelua. Palvelun tehtävänä on tarkistaa, että lomakkeella viestin lähettäjä on luonnollinen henkilö. reCAPTCHA palvelussa lähetetään palvelun tarvitsemat tiedot kuten IP-osoite Googlelle. Lisätietoja Google Inc tietosuojakäytännöistä löydätte https://policies.google.com/privacy?hl=fi&gl=fi

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteröidyn henkilötietoja säilytetään tietosuojaperiaatteiden mukaisesti. Rekisteröidyn tietoja käsittelevät ainoastaan he joille se on välttämätöntä asiakassuhteen vuoksi. Rekisteröidyn tietoja säilytetään salasanasuojatussa ympäristössä.

 

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterinpitäjä kerää rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta.


Rekisteröidyistä käsitellään seuraavia tietoja:

  • Rekisteröidyn kokonimi
  • Rekisteröidyn sähköpostiosoite
  • Rekisteröidyn kotiosoite
  • Rekisteröidyn maksutapahtumat
  • Rekisteröidyn tilaushistoria
  • Rekisteröidyn suostumukset
   

Tietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja kolmen vuoden ajan. Tämän ajan päätyttyä rekisterinpitäjä poistaa tai anonymisoi tiedot kolmen kuukauden kuluessa noudattamiensa poistoprosessien mukaisesti.


Rekisterinpitäjällä voi olla velvollisuus käsitellä joitakin rekisteriin kuuluvia henkilötietoja yllä todettua pitempään lainsäädännön tai viranomaisvaatimusten noudattamiseksi.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.


Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan.
Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.


Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos
a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;
b. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn
ole muuta laillista perustetta; tai
c. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.


Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos
a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan
niiden käytön rajoittamista; tai
c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta
rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.


Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.


Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.


Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.


Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.


Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.


Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutetun toimisto. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.